Thursday, December 17, 2015

Questions that should be asked of Haiti's presidential candidates


Questions that should be asked of Haiti's presidential candidates

Who killed Georges Izméry? (1992)

Who killed Guy Malary? (1993)

Who killed Antoine Izméry? (1993)

Who killed Père Jean-Marie Vincent? (1994)?

Who killed Mireille Durocher Bertin? (1994)

Who killed Marie Christine Jeune? (1995)

Who killed Père Jean "Ti Jean" Pierre Louis? (1998)

Who killed Yvon Toussaint? (1999)

Who killed Jean Lamy? (1999)

Who killed Jean Léopold Dominique? (2000)

Who killed Brignol Lindor? (2001)

Who killed Marc André Durogene? (2002)

Where is Felix “Don Fefe” Bien-Aimé? (2002)

Who killed Amiot Métayer? (2003)

Where is Odonel Paul? (2003)

Who was responsible for the killing of at least 25 people in the Gonaïves slum of Raboteau? (2003)

Who killed Danielle Lustin? (2003)

Who was responsible for the killing of at least 27 people in Saint-Marc? (2004)

Who killed Jacques Roche? (2005)

Where is Robert Marcello? (2009)

Wednesday, December 16, 2015

Lakou Lapè press release regarding Haiti Elections Crisis


Port-au-Prince December 11, 2015    

Lakou Lapè press release regarding Haiti Elections
 
Lakou Lapè is deeply disturbed to see how political conflicts and violence are spreading fear and mourning among the Haitian people.  What is happening in this generation is the same thing that was happening in previous generations: conflicts over power, conflicts over control of state resources, use of firearms to further the interests of small groups of people, use of state resources for causes that do not serve the interests of the population. All of these issues will not bring about anything good for anyone. When people’s lives do not matter, when tires are burning, when people’s properties are being destroyed in society, the poorest people will continue in deep poverty, the richer people will continue to be handicapped while living in anxiety. In such an atmosphere, economic activity in the country cannot develop itself as it should in order to produce more jobs and create wealth.

Even though Lakou Lapè recognizes the need for good elections in order for democracy to move forward, this is not what will solve Haiti's problems. As long as the Haitian people do not sit together to listen to each other, to discover what makes us one nation, and search for a common vision and principles so that we can function as one people, we are not going anywhere. We must meet by neighborhoods, by communes, by departments, poor, rich, middle class, peasants, light skinned people, black people, whatever might be our identity, in order to talk to each other, understand each other and come to an agreement. If we do not do this, we will keep on digging a hole to bury ourselves deeper.

Violence brings death. Dialogue and reconciliation is the way to life.  Let’s sit and talk.

 Vèsyon kreyòl
  
Lakou Lapè gen gwo kè kase lè li wè  kijan konfli politik ak zak vyolans ap simaye laperèz ak dèy nan mitan pèp Ayisyen. Sa ki ap pase jounen jodi a nan jenerasyon sa a se menm bagay ki tap fèt nan jenerasyon anvan yo : Batay pou pouvwa, batay pou akapare mwayen leta, sèvi ak zam pou fè avanse enterè ti gwoup moun, sèvi ak mwayen leta pou kòz ki pa sèvi popilasyon an. Tout bagay sa yo pap pote anyen ki bon pou pèsonn.  Lè lavi moun pa gen enpòtans, lè kawoutchou ap boule, lè byen moun ap detwi nan yon sosyete, moun ki pi pòv yo ap kontinye nan lamizè, moun ki pi rich yo ap toujou andikape nan viv kè sou biskèt. Nan yon klima konsa aktivite ekonomik nan peyi a paka devlope jan sa ta dwe fèt pou pote plis travay ak kreye richès. 

Menm si  Lakou Lapè rekonèt fok gen bon eleksyon pou demokrasi ka vanse, se pa sa ki pral rezoud pwoblèm Ayiti. Toutotan pèp ayisyen pa chita youn ak lòt pou tande youn lòt, pou yo dekouvri kisa ki fè nou se yon sèl nasyon, epi chache yon vizyon ak prensip pou nou fonksyone tankou yon sèl pèp, nou pa pral okenn kote. Fòk nou rankontre katye pa katye, komin pa komin, depatman pa depatman, pòv, rich, klas mwayèn, peyizan, moun wouj, mou nwa, kèlkeswa idantite nou pou nou pale youn ak lòt, pou nou konprann youn lot epi pou nou antann nou. Si nou pa fè sa, nap kontinye fouye twou pou nou antere tet nou pi fon. 

Vyolans se lanmò li pote. Dyalòg ak rekonsylyasyon se chimen lavi. Ann chita pale.


For Lakou Lapè :
 
Philippe R. Armand                        
Willhem Lemke                                   
Dominique Bazin
Almiracle Saint Fort                       
Olivier Taluy                                        
Franck Coughlan
Maryse Jumelle                            
Fabrice Burr Reynaud                         
Louino Robillard
Nadège R. Robertson                   
Régine D. Polynice                              
Lutès Célestin
Ernso Désir                                    
Manoune M. Rhode                     
Jean Rony Morisseau
Geneviève Bonny                   
Joram Guerrier                        
Jean-Claude Joseph
Sandra Rémy                                 
Frantz Larosilière                             
Frantz Edouard
Patrick Joseph 
                     
Louis-Henri Mars, Directeur Exécutif


Lakou Lapè
# 23 Rue des Marguerites Turgeau, Port-au-Prince  

Tel : (509) 2811 1804  
E-mail: lakoulape@hotmail.com  
Site Web : www.lakoulape.org